Suhi Privez

NOVO! NOVO NOVO!

ZIMOVANJE ČOLNOV, PRIKOLIC in AVTODOMOV
na varovanem parkirišču Argolina v Izoli

CENIK
do 6m: 60,00 € mesečno
6m – 8M: 79,00 € mesečno
8m – 10m: 95,00 € mesečno


PRI NAJEMU NAD 5 MESECEV 10% POPUSTA
NAJEM MOŽEN OD 1. SEPTEMBRA DO 30. JUNIJA

KONTAKT: +386 51 417 412

SPLOŠNI POGOJI

O NAJEMU PARKIRNEGA MESTA IN HRAMBI POČITNIŠKIH VOZIL, PLOVIL ALI POČITNIŠKIH PRIKOLIC

Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o najemu parkirnega mesta in hrambi počitniškega vozila, plovila ali  počitniške prikolice in so namenjeni ureditvi razmerij med najemnikom in najemodajalcem, odgovornosti najemnika in najemodajalca ter upoštevanju parkirnega reda na varovanem in ograjenem parkirišču (depoju) počitniških vozil, plovil in počitniških prikolic Argolina v Izoli pri najemodajalcu Parkauto d.o.o..

PARKIRNI RED

NAJEM PARKIRNEGA MESTA

Pogodba o najemu parkirnega mesta in hrambi počitniškega vozila, povila ali počitniške prikolice (v nadaljevanju: Pogodba) je sklenjena, ko najemodajalec in najemnik z lastnoročnim podpisom (in žigom podjetja) podpišeta Pogodbo. Najemnik hkrati s podpisom pogodbe potrdi prejem ključev za dostop v depo. Pogodba se lahko sklene za najmanj mesec ali za daljše obdobje, vendar zgolj v obdobju od 1.9. do 30.6..

Najemnik sme parkirati le tisto vozilo, ki je navedeno v Pogodbi.

Vsako spremembo (zamenjava avtomobila, prikolice ali plovila, zamenjava registrskih tablic, sprememba naslova, sprememba naziva ali sedeža podjetja in spremembo dosegljivih telefonskih številk) je najemnik dolžan takoj sporočiti pooblaščenemu delavcu depoja.

Najemnik pravice parkiranja ne more samovoljno prenesti na drugo vozilo, plovilo ali počitniško prikolico.

Najem za parkirno mesto je dolžan najemnik plačevati po veljavnem ceniku, in sicer v roku 8 dni od izstavitve računa na transakcijski račun najemodajalca.

Če je najemnik v zamudi s plačilom, mu najemodajalec lahko dostop v depo blokira brez predhodnega opozorila, dokler najemnik ne plača v celoti neporavnani dolg (tudi za čas, ko mu je bil dostop blokiran), stroške opominov, zakonskih zamudnih obresti in stroškov izterjave.

Če najemnik v roku 8 dni po opominu ne plača zapadlih obveznosti, stroškov opomina in zamudnih obresti, lahko najemodajalec brez odpovednega roka odstopi od pogodbe.

V kolikor najemnik zamuja s plačilom 30 dni, ima najemodajalec pravico enostransko prekiniti pogodbo in vozilo odstraniti iz predmetnega parkirišča (depoja) na stroške lastnika. Najemodajalec za morebitne poškodbe, ki so nastale pri odstranitvi vozila, ne odgovarja.

Vsakokratni veljavni cenik, po katerem se obračunavajo storitve najema parkirnega mesta  in ostale storitve v depoju je objavljen na spletni strani www.parkauto.mobi.

Zadnji dan najema je  najemnik dolžan vrniti ključe depoja. Če tega ne stori, mora plačevati parkirnino tudi po preteku pogodbenega roka vse do tedaj, dokler jih ne vrne, ne glede na dejansko uporabo parkirnega prostora. V primeru, da najemojemalec po preteku najemne pogodbe ne odpelje vozilo iz parkirišča, se lastniku vozila zaračuna vsak dan parkiranja v skladu z veljavnim cenikom (minimalni obračunski čas je mesec). V kolikor lastnik vozila po enem mesecu po preteku najemne pogodbe ne odstrani vozila iz depoja, ima najemodajalec pravico, da vozilo odstrani iz depoja na stroške lastnika. Najemodajalec za morebitne poškodbe, ki so nastale pri odstranitvi vozila, ne odgovarja.

V kolikor lastnik vozila vozilo, plovilo ali počitniško prikolico zapusti (na vozilu ni registrske številke, pnevmatike so prazne, vozilo je odklenjeno, poškodovano ali nevozno in nihče ne skrbi zanj, ipd.) v depoju, ima najemodajalec pravico, da po preteku najemne pogodbe na stroške lastnika odstrani vozilo iz depoja. Najemodajalec za morebitne poškodbe vozila, ki so nastale pri odstranitvi vozila, ne odgovarja.

Najemodajalec je upravičen za krajši čas (izjemoma največ dva dni v mesecu) prekiniti pogodbo brez nadomestila, če je to potrebno zaradi nujnih vzdrževalnih del, odprave okvar na napravah, prometnih nezgod, itd. O predvidenih delih (vzdrževanje ograje, zamenjava alarmnega sistema, vzdrževanju objektov) bo najemodajalec uporabnika pred pričetkom del obvestil o vzroku in terminu za nujna vzdrževalna dela. Če je dovoz onemogočen zaradi višje sile oz. zaradi zahtev delavcev drugih javnih služb (gasilcev, policije, reševalcev, itd.) najemodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Prepovedano je parkiranje na parkirnem mestu, na katerem je ovira ali bi parkirano vozilo oviralo druga vozila v depoju.

Na območju depoja je prepovedano kuriti ali uporabljati orodja, ki bi lahko povzročila požar,

Na območju depoja je prepovedano hraniti goriva v ne-atestiranih posodah. Prav tako je prepovedano shranjevanje goriva v večjih količinah, kot so za posamezno vozilo predvidene serijsko.

Prepovedano je prazniti hladilni sistem vozil, menjavati olja ali pretakati gorivo tako, da bi lahko prišlo do izlitja v naravo.

V zimskem času mora vozilo imeti v hladilnem sistemu sredstvo proti zamrzovanju, rezervoarji z vodo naj bodo izpraznjeni.

ODGOVORNOST

A.

ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec parkirnih mest v depoju prevzema obveznost hrambe in varovanja vozila v času trajanja Pogodbe o najemu parkirnega mesta.

Najemodajalec poskrbi, da je depo zaščiten z ograjo, alarmnim sistemom in video nadzorom.

Vendar najemodajalec ne odgovarja za morebitni vandalizem s strani tretje osebe in ne krije škode.

Najemodajalec parkirnih mest v depoju je odgovoren za nastalo škodo, ki je nastala na vozilih v času uporabe depoja, vendar le v primerih, da jo je povzročilo osebje depoja.

V primerih navedenih v prejšnjem odstavku, najemodajalec parkirnih mest odgovarja le za škodo na samem vozilu. Najemodajalec parkirnih mest v depoju za škodo, ki bi nastala na stvareh, ki se nahajajo v vozilu, ne odgovarja.

Najemodajalec parkirnih mest v depoju ne odgovarja za škodo, kadar je ta posledica ravnanja oškodovanca samega, najemnika, voznika ali potnikov, na vozilu na katerem je nastala škoda, ali posledica kršitve določb parkirnega reda ali prometnih predpisov ali teh splošnih pogojev, ali posledica vandalizma, terorizma, naravnih nesreč, demonstracij, vojnih dogodkov in operacij, in padcev letečih predmetov ali naprav. Če najemnik depoja ugotovi škodo na vozilu, mora škodo takoj prijaviti in omogočiti ogled ter zavarovanje dokazov pooblaščenemu delavcu depoja, še preden vozilo premakne. Najemnik depoja in pooblaščeni delavec depoja o škodi na vozilu napravita ustrezen zapisnik.

V kolikor najemnik depoja ne ravna v skladu z določbami zgornjega odstavka, najemodajalec depoja ne prevzema nobene odgovornosti za škodo na parkiranem vozilu niti za škodo, za katero bi najemodajalec parkirnih mest v depoju odgovarjal v skladu s temi splošnimi pogoji.

B.

ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Najemnik je s podpisom Pogodbe o najemu parkirnega mesta prevzel odgovornost, da bo spoštoval in upošteval določila teh Splošnih pogojev depoja.

Najemnik je odgovoren za škodo, nastalo zaradi njegovega nedovoljenega ravnanja ali takega ravnanja sopotnikov ali z njim kakorkoli povezanih oseb.

Najemodajalec priporoča, da najemnik poskrbi za zavarovanje svojega vozila za primer vandalizma. Hkrati mora najemnik poskrbeti, da je vozilo ustrezno zaščiteno in pripravljeno na zimovanje v depoju.